Skip links

Thuiszorg

In de thuiszorgsector help je senioren, personen met een beperking of bepaalde kinderen om thuis te blijven wonen. Je ondersteunt hen niet alleen in hun dagelijkse taken, maar houdt ook een waakzaam oogje in het zeil en biedt hen psychosociale steun. 

Omschrijving

Help jij graag anderen? Ben je empathisch aangelegd en draag je discretie hoog in het vaandel? Dan is een job in de thuiszorg misschien wel iets voor jou. Als verzorgende in de thuiszorg doe je veel meer dan boodschappen doen en maaltijden bereiden. Je helpt de begunstigden namelijk om thuis te blijven wonen. Je biedt morele en praktische ondersteuning, en houdt een waakzaam oogje in het zeil. 

Wat zijn mijn voornaamste taken? 

Je biedt tijdelijk of op regelmatige basis hulp, thuis bij de begunstigden, om er alledaagse taken en handelingen voor hen te verlichten. Je staat voornamelijk in voor de hulp aan senioren, personen met een handicap of kinderen. 

In functie van de behoeften, kun je instaan voor: 

 • Persoonlijke verzorging: hulp bij het aan- en uitkleden, de niet-medische toiletzorg, toezien op een correcte inname van medicatie, verversen van incontinentiemateriaal, ondersteuning bij verplaatsingen enz. 
 • Huishoudelijke taken: maaltijden bereiden, eten geven, de afwas doen, de was doen en strijken, boodschappen doen, verstelwerk, ondersteuning uit huis (begeleiden naar familie, de dokter, het ziekenhuis enz.), administratieve taken enz. 
 • Psychosociale ondersteuning: Je biedt een geruststellende aanwezigheid, een luisterend oor en morele steun, in de strijd tegen sociale afzondering. Je prikkelt de mentale en fysieke vaardigheden van de persoon in kwestie, met het oog op het behoud van zijn of haar autonomie. Je kunt daarnaast nog ontspannings- of creatieve activiteiten voorzien. 
 • Een waakzaam oogje in het zeil houden: Je bent waakzaam voor tekenen van mishandeling of misbruik (op fysiek, psychologisch of financieel vlak) en meldt je vaststellingen bij het team of een verantwoordelijke. Je kunt advies verlenen omtrent de inrichting van de woning vanuit een preventief perspectief of in functie van problemen die de personen ervaart naarmate hij of zij aan autonomie verliest, en je evalueert vervolgens de situatie. 

Indien nodig kun je als verzorgende in de thuiszorg de begunstigden zeven dagen op zeven, en zelfs ‘s nachts bijstaan. Doorgaans blijven de interventies in het weekend en op feestdagen beperkt tot bepaalde taken: een maaltijd bereiden en eten geven, en hulp bieden bij de persoonlijke verzorging. 

Je bent tot slot lid van een team onder toezicht van een maatschappelijk assistent. Je woont vergaderingen bij van het multidisciplinaire team en wisselt informatie uit met de verschillende professionals: artsen, paramedici, psychologen, administratieve en maatschappelijke diensten. 

 

Over welke vaardigheden moet ik beschikken?

 • Je kunt goed overweg met hulpbehoevende personen en kent de verschillende pathologieën;
 • Je bent op de hoogte van de beschikbare maatschappelijke diensten;
 • Je kunt een gepaste relatie opbouwen met de begunstigden, hun familieleden en de personen in hun omgeving;
 • Je biedt hulp bij dagelijkse taken en handelingen, volgens de richtlijnen omtrent hygiëne en voeding;
 • Je neemt een preventieve, adviserende en educatieve rol op;
 • Je biedt relationele ondersteuning en maatschappelijke begeleiding;
 • Je biedt hulp inzake persoonlijke verzorging en ziet toe op de gezondheid van de begunstigde;
 • Je stelt een planning op in functie van de prioriteiten;
 • Je respecteert de deontologische code.

Over welke persoonlijke eigenschappen moet ik beschikken?

 • Je bent vlot in de omgang;
 • Je bent empathisch aangelegd;
 • Je stelt je flexibel op en past je moeiteloos aan;
 • Je hebt organisatorisch talent;
 • Je bent een teamspeler;
 • Je draagt discretie hoog in het vaandel.

Tot slot is een rijbewijs een absolute vereiste, aangezien je je naar de begunstigden thuis moet begeven en hen soms moet voeren. 

Hoe zit het met de deontologie en discretieplicht? 

Als verzorgende in de thuiszorg dien je een zekere deontologie te respecteren: je komt op tijd, je hebt respect voor de begunstigde, je steelt niet en je geeft het aantal gepresteerde uren correct door. Je respecteert ook de filosofische en religieuze keuzes van de begunstigde, net als zijn of haar persoonlijkheid, levenswijze en persoonlijke situatie. De relatie die je opbouwt met de begunstigde moet bovendien strikt professioneel blijven. 

Als verzorgende in de thuiszorg ben je de begunstigde discretie verschuldigd, ook na afloop van je tussenkomst of beëindiging van je contract. De ongeoorloofde bekendmaking van feiten of informatie is in strijd met de deontologische code en kan tot een tuchtmaatregel leiden. Tezelfdertijd dien je als verzorgende in de thuiszorg bepaalde, pertinente informatie te delen met andere professionals die gebonden zijn aan discretieplicht of het beroepsgeheim (bijvoorbeeld wanneer het welzijn of de gezondheid van de begunstigde in het gedrang komt). 

Hier is vooral de pertinentie van die informatie van belang: als verzorgende in de thuiszorg moet je je dus continu afvragen of de begunstigde er baat bij heeft dat je de informatie deelt en welke informatie er strikt vertrouwelijk moet blijven. 

Opleiding

Om verzorgende in de thuiszorg te worden, moet je over een visum beschikken, uitgereikt door de dienst Zorg en Gezondheid van de Vlaamse regering. 

Om het visum te kunnen krijgen, moet je: 

 • hetzij een diploma als zorgkundige of verpleegkundige behaald hebben; 
 • hetzij een diploma en/of ervaring hebben in de ouderenzorg; 
 • hetzij een voorlopige registratie als zorgkundige hebben. 

Je kunt ook een aanvraag indienen als je ervaring hebt in de thuiszorg en bijscholing volgt.  

Meer informatie over het visum.

Meer informatie over de diploma’s die uitzicht bieden op een job in de thuiszorg.

 • Secundair volwassenenonderwijs: begeleider in de kinderopvang, begeleider-animator voor bejaarden, interculturele medewerker, jeugd- en gehandicaptenzorg, polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg of zorgkundige; 
 • De graad van bachelor in het studiegebied gezondheidszorg: biomedische laboratoriumtechnologie, ergotherapie, logopedie en audiologie, medische beeldvorming, mondzorg, optiek en optometrie, orthopedie, podologie, toegepaste gezondheidswetenschappen, verpleegkunde (of minimaal geslaagd zijn in het 1ste jaar), voedings- en dieetkunde of vroedkunde; 
 • De graad van bachelor in het studiegebied sociaalagogisch werk: gezinswetenschappen, maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk, sociale readaptatiewetenschappen of toegepaste psychologie; 
 • Een diploma van gegradueerde, behaald in het studiegebied gezondheidszorg van het hoger beroepsonderwijs (HBO5);  Bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg, gezondheidszorg voor bejaarden, kaderopleiding nursing of orthoptie; 
 • Een diploma van gegradueerde, behaald in het studiegebied sociaalagogisch werk van het hoger beroepsonderwijs (HBO5): agogische bijscholing orthopedagogie, assistent in de psychologie, maatschappelijk werk, orthopedagogie, personeelswerk, seniorenconsulentenvorming, sociaal-cultureel werk, sociale readaptatiewetenschappen of syndicaal werk; 
 • een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende (of het attest van gezins- en bejaardenhelp(st)er) of een bekwaamheidsattest van zorgkundige, afgeleverd door een opleidingscentrum voor polyvalente verzorgenden; 
 • een attest waaruit blijkt dat de persoon geregistreerd is als zorgkundige (opgelet: dat attest is niet hetzelfde als het visum van zorgkundige; op basis van een visum kan er geen inschrijvingsnummer toegekend worden); 
 • een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door NARIC Vlaanderen gelijkwaardig wordt verklaard met een van de bovengenoemde studiebewijzen (kies de procedure voor een specifieke erkenning / specifieke gelijkwaardigheid; opgelet: aangezien verzorgend personeelslid geen gezondheidszorgberoep is, heeft de aanvraag geen betrekking op een tewerkstelling in de sector gezondheidszorg). 

Hoeveel kost de opleiding? 

De prijs van de opleiding verschilt naargelang de locatie. Bepaalde opleidingen worden gratis aangeboden, voor iedereen of onder voorwaarden, bijvoorbeeld voor werkzoekenden. 

Carrièremogelijkheden

Je kunt als verzorgende aan de slag gaan bij een erkende thuiszorgdienst en bij senioren die steun genieten van de gemeenschap of een instantie, zoals het OCMW of een ziekenfonds. 

Volgens de VDAB is het beroep van verzorgende een knelpuntberoep.

Welke arbeidscontracten worden er aangeboden? 

Volgens de VDAB gaat het in 2023 in de meeste gevallen om contracten van bepaalde duur (75,6 %), gevolgd door vervangingscontracten. We merken ook op dat het beroep voornamelijk deeltijds wordt uitgeoefend, ‘s avonds of in het weekend. 

Hoeveel verdien ik als verzorgende in de thuiszorg? 

In februari 2023 bedroeg het gemiddelde maandloon van een verzorgende zonder ervaring 2.297 euro bruto.

Welke vooruitzichten en doorgroeimogelijkheden liggen er voor me open? 

Naargelang je opleidingstraject, kun je naar andere beroepen doorstromen. Zo kun je na een opleiding verpleegaspirant ook onthaalouder worden. 

Wat onderwijs voor sociale promotie betreft, krijgen houders van de beroepskwalificatie ‘verzorgende’ na voltooiing van een aanvullende opleiding van 160 ***uur/studiepunten*** een diploma hoger secundair beroepsonderwijs, dat hen toegang biedt tot de voltijdse opleiding ‘ziekenhuisverpleegkundige’. 

Podcast (in het Frans)

Johanna is al 20 jaar huishoudhulp, en toch gaat haar job nog steeds geen moment vervelen. In tegendeel: haar ervaring biedt haar een nieuwe kijk op de ander en heeft haar geleerd enige afstand te nemen van de dingen des levens en de tijd die – te snel – voorbijvliegt. Haar loopbaan wordt gekenmerkt door nu eens komische, dan weer complexe verhalen of luchtige anekdotes. Eén ding is zeker: haar job is nooit eentonig.   

We ontdekken een boeiend en soms fysiek veeleisend beroep vol medeleven, tederheid, plezier en hulpvaardigheid. Kortom: een job waarvoor je erkenning krijgt en gewaardeerd wordt!   

Bekijk de video